Theo dõi thu chi Tiền mặt, Tiền gửi
Theo dõi chi tiết các khoản đóng góp, tài trợ, ủng hộ và các khoản chi cho hoạt động tài trợ bằng tiền mặt, tiền gửi đến từng hoạt động
Xem tồn quỹ tại tại bất kỳ thời điểm nào. Dễ dàng đối chiếu với ngân hàng, kho bạc
Kết nối DVC trực tuyến của KBNN gửi chứng từ, báo cáo đối chiếu với KBNN
Theo dõi thu chi Tiền mặt, Tiền gửi
Tự động tính lương, Thuế TNCN, BH
Tính lương theo hệ số, ngạch bậc, phụ cấp, truy lĩnh và các khoản trích nộp theo lương cho từng cán bộ, công chức, viên chức
Tạm tính và quyết toán thuế TNCN; Tự động hạch toán chi phí lương
Tự động tính lương, Thuế TNCN, BH
Quản lý doanh thu chi phí sản xuất kinh doanh
Quản lý chặt chẽ doanh thu, chi phí bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Đáp ứng tốt nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, chi phí liên quan tới hàng bán bị trả lại
Quản lý chi tiết các chi phí quản lý, chi phí khấu hao TSCĐ, khoản phí phải nộp Nhà nước của hoạt động SXKD
Quản lý doanh thu chi phí sản xuất kinh doanh
Quản lý kho VTHH, CCDC chặt chẽ
Đáp ứng tốt: mua vật tư, hàng hóa, CCDC nhập kho; Nhận tài trợ cho hoạt động xã hội; từ thiện bằng nguyên vật liệu, hàng hóa, CCDC; Xuất kho vật tư, hàng hóa, CCDC; Xử lý vật tư, hàng hóa, CCDC thừa khi kiểm kê; Xuất bán hàng hóa
Tạm tính và quyết toán thuế TNCN
Tự động hạch toán chi phí lương, in giấy rút dự toán ngân sách
Tự động tính lương, Thuế TNCN, BH
Quản lý TSCĐ linh hoạt
Theo dõi TSCĐ chi tiết theo bộ phận sử dụng, nguồn hình thành, loại TSCĐ
Đáp ứng ghi tang do mua sắm, đầu tư, hình thành từ XDCB, nhận viện trợ tài trờ, biếu tang; Ghi giảm do thanh lý, nhượng bán
Tự động tính toán hao mòn, khấu hao TSCĐ
Quản lý TSCĐ linh hoạt
Hệ thống báo cáo đúng quy định, thông minh, tự động tổng hợp báo cáo
Đáp ứng đầy đủ 04 Báo cáo tài chính, 02 mẫu đặc thù, 22 sổ sách kế toán theo Thông tư 41/2022/TT-BTC
Tự động kết xuất, kiểm tra, gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán lê Chủ quản, Cơ quan tài chính
Hỗ trợ nhiều báo cáo quản trị, biểu đồ thống kê trực quan sinh động, theo nhu cầu
Tự động tổng hợp Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính theo Thông tư 41/2022/TT-BTC
Hệ thống báo cáo đúng quy định, thông minh, tự động tổng hợp báo cáo
MISA Falcon
MISA Falcon
MISA Falcon