• ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ NGHIỆP VỤ DÀNH CHO BAN VẬN ĐỘNG QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO”
  1 Quỹ Vì người nghèo
  • 1/ Đáp ứng tốt nghiệp vụ thu, chi Quỹ Vì người nghèo bằng tiền mặt, tiền gửi, nhận bằng hiện vật, ngoại tệ.
  • 2/ Cho phép điều chuyển quỹ “Vì người nghèo” đến địa phương khác; Điều chuyển quỹ “Vì người nghèo” từ doanh nghiệp/đơn vị ủng hộ qua Ban vận động TW đến địa phương khác.
  • 3/ Cho phép in Bảng tổng hợp thu, chi tiền ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, Giấy nộp tiền vào tài khoản, Phiếu biên nhận ủng hộ bằng hiện vật, Bảng kê đóng góp bằng hiện vật, Ủy nhiệm chi, Bảng kê chi tiền hỗ trợ người nghèo, Bảng kê chi hỗ trợ bằng hiện vật…
  2 Chương trình An sinh xã hội
  • 1/ Đáp ứng tốt nghiệp vụ thu, chi chương trình An sinh xã hội bằng tiền mặt, tiền gửi, chi bằng hiện vật, ngoại tệ.
  • 2/ Cho phép in Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy nộp tiền, Ủy nhiệm chi, Bảng kê thu chi tiền….
  3 Đầy đủ báo cáo, sổ sách theo Thông tư 103/2018/TT-BTC
  • 1/ Đáp ứng 4 báo cáo: B01-Q: Báo cáo tài chính; B02-Q: Báo cáo thu, chi hoạt động quỹ; Kết quả vận động và ủng hộ chương trình an sinh xã hội; Tổng hợp kết quả vận động và sử dụng quỹ “Vì người nghèo”.
  • 2/ Đáp ứng đầy đủ 10 sổ sách: S01-Q: Nhật ký sổ cái; S03-Q: Sổ cái (hình thức Nhật ký chung); S04-Q: Sổ nhật ký chung; S05-Q: Bảng cân đối số phát sinh; S06-Q: Sổ quỹ tiền mặt; S07-Q: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc; S08-Q: Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ; S09-Q: Sổ kho; S10-Q: Sổ thu quỹ vì người nghèo; S11-Q: Sổ chi hoạt động quỹ…
 • ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP BÁO CÁO DÀNH CHO BAN VẬN ĐỘNG QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” TỈNH, TW
  1 Nhận báo cáo cấp dưới
  • 1/ Hỗ trợ nhận báo cáo của các đơn vị cấp dưới. Cho phép nhập khẩu tệp báo cáo của các đơn vị theo quý, năm.
  • 2/ Cho phép xem, in báo cáo chi tiết từng đơn vị trực thuộc và báo cáo tổng hợp.
  • 3/ Thống kế nhanh được tình hình nộp báo cáo của ĐVTT: Tổng số đơn vị, số đơn vị đã nộp, số đơn vị chưa nộp và số báo cáo đã được phê duyệt.
  2 Tự động tổng hợp báo cáo
  • 1/ Giúp đơn vị chủ quản tự động tổng hợp báo cáo theo Thông tư 103/2018/TT-BTC: Kết quả vận động và ủng hộ chương trình an sinh xã hội; Tổng hợp kết quả vận động và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” của các đơn vị cấp dưới nhanh chóng, chính xác….
  • 2/ Cho phép xem và in các báo cáo chi tiết của từng đơn vị dự toán cấp dưới và báo cáo của đơn vị tổng hợp.
  3 Gửi báo cáo cấp trên
   Hệ thống báo cáo tổng hợp, gửi báo cáo lên cấp trên
  • 1/ Đáp ứng các báo cáo tổng hợp:
  • 2/ Kết quả vận động và ủng hộ chương trình an sinh xã hội cấp tỉnh.
  • 3/ Kết quả vận động và ủng hộ chương trình an sinh xã hội cấp TW.
  • 4/ Tổng hợp kết quả vận động và sử dụng quỹ VNN cấp tỉnh.
  • 5/ Tổng hợp kết quả vận động và sử dụng quỹ VNN cấp TW.
  • 6/ Hỗ trợ gửi báo cáo đã được tổng hợp lên đơn vị cấp trên qua email.
  • Hỗ trợ gửi báo cáo đã được tổng hợp lên đơn vị cấp trên qua email